Web edukia bistaratu Web edukia bistaratu

Aurrekontuen onarpena

Diputatuen Kontseiluak, Ogasun eta Finantza Departamentuaren proposamenez, datorren ekitaldirako aurrekontuak prestatzeko jarraibide ekonomiko eta teknikoak onartu ditu.

Jarraibide horien arabera, departamentuek, foru merkataritza sozietateek, foru fundazioek eta foru erakunde autonomoek beraien aurrekontuen aurreproiektuak prestatu eta Ogasun eta Finantza Departamentura bidali dituzte.

Ogasun eta Finantza Departamentuak honako agiri hauek prestatu eta Diputatuen Kontseilura bidali ditu:

  • Foru Aldundiaren, foru merkataritza sozietateen, foru fundazioen eta foru erakunde autonomoaren aurrekontuen aurreproiektua.
  • Zerga propioei lotutako gastu fiskalen aurrekontuaren aurreproiektua.
  • Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Arauren aurreproiektua.
  • Dokumentazio osagarria (txosten ekonomikoa, memoria, aurrekontu kontsolidatua).
  • Informazio ondorietarako, Gipuzkoako Ur partzuergoaren, Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoaren eta Gipuzkoako Heziketa Konpentsatoriorako eta Prestakuntza Okupazionalerako Partzuergoaren aurrekontuak jasotzen dira.

Diputatuen Kontseiluak Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Aurrekontuen Proiektua onartu ondoren Batzar Nagusietara bidali zuen proiektuaren aurreko urteko azaroaren 1a baino lehen.

Batzar Nagusiek proiektua tramiterako onartu eta kalifikatu ondoren, batzarkide taldeei bidali zitzaien azterketa egiteko.

Foru Aldundiko ordezkariek Ogasun eta Finantza Batzordearen aurrean agertu ziren aurkeztutako aurrekontuari buruzko informazioa emateko.

Taldeek aurkeztutako emendakinak eztabaidatu ziren, osokoak Batzar Nagusietako Osoko Bileran eta gainerakoak Ogasun eta Finantza Batzordean.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen Ogasun eta Finantza Batzordeko diktamena Batzar Nagusien onarpenerako aurkeztu zen.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren eta aurrekontu horien ekitaldiko urtarrilaren 1ean sartu ziren indarrean.

2017. urteko aurrekontuak Diputatuen Kontseiluak onartutako aurrekontu esparruaren barruan prestatu dira, bertan ezartzen baitira Gipuzkoako sektore publikorako epe luzeko helburuak. Bete dira emaitzetara bideratutako aurrekontu baten baldintzak. Horretarako, aurrekontu programak ikuspuntu berri horretara egokitu dira, eta adierazleak esleitu zaizkie programa bakoitzean jarritako helburuei. Era berean, helburu horiek betetzeko behar diren ekintzekin eta baliabideekin lotu dira.

Horrela, aurrekontuak Kudeaketako 2015-2019 bitarteko Plan Estrategikoaren foru politika publiko guztiak gauzatzeko tresna eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren gobernu ekintzaren lidergorako eta orientaziorako datozen urteetako tresna nagusia izateaz gain, plangintza eta ebaluazio sistema bat ere badira. Izan ere, aurrekontuetako baliabideak eta helburuak lotzen ditu, efikazia, efizientzia eta gardentasuna hobetzeko asmoz.

Aurreko ekitaldietan hasitako jarduketa lerroari jarraituz, genero eraginaren ikuspuntutik aztertu dira aurrekontuko programak, gastu lehentasunak non jarri behar diren ezartzearren.

Aurrekontu honen berrikuntzen artean, nabarmentzekoa da “2017ko Aurrekontu Irekiak” parte hartze prozesuaren azterketari eta emaitzei buruz idatzitako txostena, Gipuzkoako Foru Aldundiak Kudeaketako 2015-2019 Plan Estrategikoaren barruan bultzatua.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko aurrekontu orokorren bidez, baliabide publikoen kudeaketa finantzario on bat lortzeko helburuan sakondu nahi da, are gehiago gaurkoa bezalako susperraldi ekonomikoa gertatzen ari denean. Alde horretatik, bai aurrekontu hauek eta bai etorkizunekoek bultzada ekonomiko eta sozial handiena eman behar diote Gipuzkoari, aldi berean ziurtatuz baliabide publikoak efizienteki gastatzen direla.

Aurreikusitako diru-sarrerei dagokienez, hasi berria den susperraldi ekonomikoari esker % 0,55 gehitzen da aurrekontu osoa, % 3,16 aurrekontu propioa, eta % 2,5 Udalak Finantzatzeko Foru Funtsa.

Gastu politikei dagokienez, horiek gaurko egoerari aurre egitea izango dute helburu, eta, hori lortzeko, lehentasunezkoa izango da inbertsioak egitea krisiak enpresa eta pertsonentzat izan dituen ondorioak gainditzeko eta produkzio sarea indartzeko, betiere Gipuzkoaren lehiakortasuna bultzatuz.

Horri begira, batetik, 2017ko Aurrekontuan Ekonomia Berpizteko Plan bat jasotzen da, lurraldearen dinamizazio ekonomiko eta soziala bultzatzea eta babestea xede duena.

Bestetik, aurrekontu hauek nabarmenki indartzen dituzte gizarte politiketara bideratutako baliobideak.

Horrez gain, gizarte gastuetarako bideratutako kredituak zabalgarritzat hartu dira, kontuan izanik gerta daitekeela haien zuzkidura nahikoa ez izatea ekitaldian zehar agertzen diren beharrei aurre egiteko, betiere azpimarratuz borondate politikoa dela kreditu horiek zuzkitzea aurrekontu beharrak estali arte.

Aurrekontu hauetan bada nabarmengarria den beste kontu bat: agintaldiko proiektu estrategikoetako bat (“Gipuzkoako Biribilgunea”) burutzeko behar diren ordainketa eta konpromiso kredituak jasota daude beraietan. Proiektu hori erabakigarria da. Izan ere, lurraldearen mugikortasun, irisgarritasun eta antolaketa tresna nagusia da, bai eta garapen ekonomikorako eragile nagusia ere.

Lurraldearen ongizatea garatzeko udalen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean beharrezkoa den lankidetza kontuan hartuta, aurrekontu hauek 45,44 milioi euroko diru laguntzak aurreikusten dituzte lurraldeko toki entitateen alde.

Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian zerga itunduen ondorioz bildutakoaren datuak (PFEZ, Sozietateen gaineko Zerga, BEZ, Zerga Bereziak,...) eta Udalak Finantzatzeko Foru Fondoari buruzkoak.

Zerga itunduen bilketa 2016ko urriaren 31 arte
Zerga itunduen bilketa. 2001-2015 epealdia
Udalak Finantzatzeko Foru Fondoa: 2000-2015 eredua